Καριέρα

Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε  στην εταιρεία μας

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος στο dk@kkoil.gr σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων:

ΟΡΟΙ

1. Η εταιρεία δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στα βιογραφικά αυτά σημειώματα των uποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων τους για την εργασιακή θέση για την οποία υποβάλλουν το βιογραφικό σημείωμα ή για άλλη θέση μέσα στην εταιρία για την οποία κρίνεται ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.
2. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο φυσικά πρόσωπα της εταιρείας που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτή την επεξεργασία ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτήν ειδικά για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για τη συγκέντρωση, διαλογή και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων βιογραφικών σημειωμάτων.
3. Κάθε υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.
4. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.
5. Κάθε υποψήφιος δηλώνει ότι η αποστολή των βιογραφικών αυτών έγγραφων ηλεκτρονικών σημειωμάτων γίνεται υπ ευθύνη του και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.


Αποστολή βιογραφικών με email στο dk@kkoil.gr

kkoil.gr © 2024. All rights reserved. Powered by Netapps